Center for Ludomani: 70 11 18 10

Ekstern persondatapolitik for Center for Ludomani

Den eksterne persondatapolitik tjener kravet om oplysningspligt overfor den registrerede. Det indebærer, at Center for Ludomani har pligt til på eget initiativ at give den registrerede en række oplysninger, når vi indsamler oplysninger om vedkommende.

Det anbefales at læse Datatilsynets ”Vejledning om de registreredes rettigheder” side 13-24.

Oplysningspligten gælder i forhold til alle registrerede og gælder både oplysninger, der indsamles hos den registrerede selv og oplysninger om den registrerede hos andre end den registrerede selv.

Persondatapolitik for Center for Ludomani

1. Generelt

Denne persondatapolitik (”politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. På www.ludomani.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

2. Dataansvarlig

2.1  Center for Ludomani er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Center for Ludomani
Østergade 42
5000 Odense C
Tlf.: 70 11 18 10
CVR: 26395291

info@ludomani.dk  !BEMÆRK KUN MODTAGELSE AF PERSONRELATEREDE OPLYSNINGER VIA SIKKER EMAIL

Ved brev: Center for Ludomani – Østergade 42 – 5000 Odense C – Att. Ansvarlig for persondata

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som blev vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017. Desforuden Databeskyttelsesforordningen som afløser direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesdirektivet), som i dansk ret er gennemført ved persondataloven, jf. lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, som senest ændret ved lov nr. 410 af 27. april 2017.

2.3 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson vedr. persondata. Du kan kontakte os på følgende måder:

E-mail:  Henrik Thrane Brandt – hb@ludomani.dk !BEMÆRK KUN MODTAGELSE AF PERSONRELATEREDE OPLYSNINGER VIA SIKKER EMAIL

Telefon: +4570111810

Ved brev: Center for Ludomani – Østergade 42 – 5000 Odense C – Att. Henrik Thrane Brandt.

3. Vi behandler følgende persondata

3.1  Når du er indskrevet hos os som klient:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

* Stamdata (cpr-nummer, køn, fødselsår, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer)

*  Aftaler og bookninger

* Udfyldte spørgeskemaer

* Journaler i forbindelse med behandling

* Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Behandling af Ludomani

* Indsamling af data i forbindelse med pårørende forløb

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Når du bliver indskrevet i vores systemer, behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Det juridiske grundlag er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra X, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at gennemføre ludomanibehandling.

Personfølsomme oplysninger

Hvis behandlingen er baseret på Persondataforordningens eller Databeskyttelseslovens behandlingsbestemmelser, skal I henvise til den relevante bestemmelse heri

• udtrykkeligt samtykke: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a

• nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelse: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b

• nødvendig for at beskytte den registreredes eller anden fysisk persons vitale interesser: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c

• hvis oplysningerne er offentliggjort at de registrerede selv: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra e

• nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f

• nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra g

• nødvendig af hensyn til ydelse og forvaltning af social- og sundhedsomsorg på grundlag af national ret: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra h

(læs mere uddybende om bestemmelserne i forordningen side 208-227 på dette link)

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Center for Ludomani giver ikke dine oplysninger videre, med mindre du har givet samtykke til deltagelse i forskning. I det tilfælde vil videregivelse kun ske i anonym form

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

Center for Ludomani giver ikke dine oplysninger videre, med mindre du har givet samtykke til deltagelse i forskning. I det tilfælde vil videregivelse kun ske i anonym form

Tidsrum for opbevaring:

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år fra indskrivelse, med mindre du selv beder om at blive slettet.

4.  Dine rettigheder

4.1  Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.3) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

4.2  Berigtigelse og sletning: Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

4.3  Begrænsning af behandling: Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

4.4 Dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

4.5 Indsigelsesret: Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

4.6 Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning af samtykke kan have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Center for ludomani. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

4.7 Du kan midlertidigt skrive en sikker e-mail til mgg@ludomani.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

4.8 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

5. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

5.1 Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.

 

6. Center for Ludomanis App

Center for Ludomanis app er et forum, hvor brugerne trygt skal kunne dele deres erfaringer med at være spillefri og støtte hinanden.

Alle er velkomne til at bidrage konstruktivt til denne dialog.

Den gode dialog definerer vi således:

*Indlæg handler om at være spillefri og emner i relation hertil
*Man kommunikerer respektfuldt til hinanden og i et sobert sprog
*Man respekterer, at der er forskellige tilgange til det at være spillefri, og at der ligeledes er forskellige holdninger til brug af hjælpemidler i forbindelse med at blive og forblive spillefri
*Man må ikke være sexistisk, racistisk eller nedladende overfor andre brugere

Vi ved, at forummet betyder meget for mange brugere, og derfor er det vigtigt for os, at der er en konstruktiv og anerkendende tone.

Ved overskridelse af retningslinjerne i forummet vil indlæg kunne blive slettet, ligesom man vil kunne blive ekskluderes fra appen uden yderligere varsel.

Ved oprettelse som bruger i appen accepterer du samtidig vores brugerbetingelser. Samtidigt accepterer du, at vi opbevarer følgende data:
*Påkrævet brugerdata: e-mail, brugernavn og password (sidstnævnte i krypteret form)
*Frivilligt brugerdata: Profildata; fornavn, efternavn, brugeralias (tillige spilfridage og humør/spilletrang-registreringer)

Når du anmoder om sletning af din bruger i appen, vil der inden for 30 dage foretages en anonymisering af data. Disse anonymiserede data kan ikke gendannes igen – og vil alene blive brugt til statistik.

Spørgsmål vedrørende privatlivspolitikken kan stilles til Cecilie Breuning på: csb@ludomani.dk


7. Sikkerhed

7.1 Vores behandling af personoplysninger er underlagt vores procedurer for behandlingssikkerhed og risikovurdering. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau og lovkrav.

8. Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

9.    Opdatering af denne politik

9.1 Center for Ludomani er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

9.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne politik er seneste opdateret den 22. februar 2023 (afsnit om Center for Ludomanis app)